Estatuts

ESTATUTS
DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ ESCOLA “MARE DE DÉU DE TALLÓ”
Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit
Article 1
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’ Escola “Mare de Déu de Talló”, de forma abreujada es podran utilitzar les sigles AMPA Escola Bellver està constituïda a la població de Bellver de Cerdanya i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
L’associació no té ànim de lucre.
Article 2
L’associació assumeix els objectius següents:
a) Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òr
gans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.
b) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
c) Assistir els pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
d) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries,visites, colònies, etc…, així com
participar en la seva realització.
g) Programar i realizar activitats pròpies de l’associació,
especialment les extraescolars adreçades als i a les alumnes i també a altres nens i nenes que no estiguin matriculats al centre. Aquests últims pagarien una quota d’activitat superior a la dels socis de l’AMPA i en cap cas passarien a formar part
de l’Associació.
h) Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant
cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

i) Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals.
j) Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.
Article 3
El domicili de l’associació queda fixat al Carrer Travy S/N de Bellver de Cerdanya,  i el seu àmbit d’activitats principal se circumscriu fonamentalment a Catalunya.
Capítol II. Socis i sòcies
Article 4
Poden ser socis o sòcies de l’associació els pares i mares o els representants legals dels alumnes matriculats al centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat.
L’admissió de socis i sòcies és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop la persona que l’ha sol·licitat ha acreditat la seva condició de pare o mare o tutor/a d’un o més alumnes del centre.
Article 5
Són drets dels socis i sòcies:
a) Participar en les activitats de l’associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixesi suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats/ades de curs, que els traslladen
a l’esmentada Junta en les seves reunions.
b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.
c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
e) Consultar els llibres de l’associació, atenent a les restriccions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
f) Rebre informació sobre el funcionament de l’AMPA.
Són deures dels socis i sòcies:
a) Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.
b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’entitat.
Article 6

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s